Oferta

Rozwód i alimenty


Adwokat Jakub Michalski świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Sprawy te często mają emocjonalny charakter, dlatego do każdego przypadku należy podejść z pełnym profesjonalizmem, empatią i wyczuciem. Wsparcie fachowego pełnomocnika pozwala uspokoić emocje i wypracować najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji.

W tym zakresie mogą Państwo liczyć m.in. na pomoc w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • ustalenie alimentów na rzecz dzieci i innych osób uprawnionych,
 • pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • dotyczących spraw dziecka, np. zezwolenia na wydanie paszportu, zmiany nazwiska, wyjazdu za granicę, wyboru sposobu leczenia lub placówki edukacyjnej, do której dziecko będzie uczęszczać.

Prawo spadkowe


Adwokat Jakub Michalski specjalizuje się w prowadzeniu wszystkich spraw z zakresu prawa spadkowego. Jeżeli sytuacja majątkowa po śmierci bliskiej osoby okazuje się być niejasna lub skomplikowana, to zawsze warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

W tym zakresie mogą Państwo liczyć na pomoc m.in. w sprawach o:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • podważenie testamentu,
 • zachowek.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie


Adwokat Jakub Michalski świadczy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, np. za doznane obrażenia ciała lub szkody na mieniu.

W tym zakresie usługi obejmują m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań,
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • dochodzenie renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • dochodzenie renty dla najbliższych osoby zmarłej,
 • postępowanie przed ubezpieczycielem (zgłoszenie szkody, złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela).

Sprawy tego typu mogą dotyczyć:

 • osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • bliskich takich osób, jeżeli wypadek wiążę się z doznaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią takiej osoby,
 • osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych lub zakażeń szpitalnych,
 • osób, które poniosły szkodę na mieniu wskutek kradzieży, zalania, pożaru lub zniszczenia.

Skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika niejednokrotnie pozwala na uzyskanie wyższego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Upadłość konsumencka


Adwokat Jakub Michalski prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. Kancelaria oferuje pełne wsparcie dla Klientów od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aż do wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • szczegółową analizę sytuacji ekonomiczno–prawnej ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności związanych z postępowaniem upadłościowym,
 • ustalenie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • wsparcie w kontaktach z wierzycielami,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentację przed sądem upadłościowym.

Często zdarza się, że sytuacja finansowa danej osoby okazuje się być na tyle krytyczna, że jednym rozwiązaniem pozostaje upadłość konsumencka. Dotyczy to również zadłużenia wynikającego ze spirali zadłużenia (pętli zadłużenia) i zawierania niekorzystnych umów pożyczek, tzw. chwilówek.

Ochrona dóbr osobistych


Adwokat Jakub Michalski zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych.

W takich przypadkach, gdy dobro osobiste danej osoby zostało bezprawnie naruszone, można domagać się m.in.:

 • naprawienia szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Adwokat Jakub Michalski świadczy pomocy prawną zarówno na rzecz osób, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone, jak i osób, które mogły dopuścić się takiego naruszenia wobec innego podmiotu. W szczególności specjalizuje się w sprawach naruszenia dóbr osobistych w Internecie, np. pomocy osobom pokrzywdzonym obraźliwymi wpisami na forach internetowych lub portalach społecznościach, takich jak Facebook, Twitter, czy Instagram.

Sprawy w trybie wyborczym


Adwokat Jakub Michalski posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw w trybie wyborczym. Pomoc w tym zakresie obejmuje zarówno prowadzenie spraw protestów wyborczych, jak i ochrony dóbr osobistych w kampanii wyborczej (w trybie art. 111 kodeksu wyborczego).
Drugie z tych postępowań dotyczy ochrony przed rozpowszechnianiem materiałów wyborczych zawierających informacje nieprawdziwe lub takimi też wypowiedziami kontrkandydatów.

W tych przypadkach można domagać się:

 • zakazu rozpowszechniania takich informacji,
 • przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje,
 • nakazania sprostowania takich informacji,
 • nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste,
 • nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone,
 • nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odwołania od decyzji ZUS


Adwokat Jakub Michalski świadczy pomoc prawną w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych dotyczących świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez ZUS lub KRUS w tym dotyczących rent, emerytur, zasiłków,
 • sporządzanie odwołań w sprawach ZUS lub KRUS,
 • reprezentację ubezpieczonych w postępowaniach przed organami emerytalno-rentowymi i przed sądami powszechnymi.

Praktyka ZUS i KRUS wskazuje, że często wydawane są decyzje odmowne bez przeprowadzenia wnikliwej analizy konkretnej sprawy. Wtedy niejednokrotnie potrzebna jest profesjonalna obrona w celu wyegzekwowania praw przysługujących osobom ubezpieczonym.

Sprawy karne


Adwokat Jakub Michalski zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych na wszystkich etapach postępowania. Reprezentuje zarówno oskarżonych jako ich obrońca, jak i pokrzywdzonych jako ich pełnomocnik.

Pomoc prawna obejmuje m.in. prowadzenie spraw przestępstw:

 • komunikacyjnych (kolizje, wypadki, prowadzenie w stanie nietrzeźwości),
 • narkotykowych (posiadanie, udzielanie środków),
 • związanych z przemocą (pobicia, rozboje),
 • popełnionych za pośrednictwem Internetu (zniesławienie, znieważenie),
 • przeciwko mieniu (oszustwa, kradzieże),
 • gospodarczych

Obecność profesjonalnego obrońcy/pełnomocnika jest często kluczowa w nawet pozornie prostych sprawach. Adwokat czuwa nad prawidłowością działań organów wymiaru sprawiedliwości, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego.

Obsługa przedsiębiorców


Adwokat Jakub Michalski świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych

W zakresie oferowanych usług znajdują się m.in.:

 • przygotowanie opinii prawnych i bieżące doradztwo prawne, w tym opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów/kontaktów cywilnych i gospodarczych,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniach na etapie przedsądowym oraz przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracyjnymi,
 • bieżąca obsługa korporacyjna, w tym wsparcie prawne w przeprowadzaniu zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz udział w procesach zmiany umów/statutów spółek,
 • opracowywanie wewnętrznych dokumentów prawnych i wzorów umów (w tym dokumentacji związanej z zapewnieniem ochrony danych osobowych RODO),
 • opracowanie procedur compliance oraz wsparcie w ich wdrożeniu.

Inne usługi prawne


Często jednoznacznie wskazanie charakteru danej sprawy jest trudne, dlatego w każdej sytuacji zachęcam do kontaktu z Kancelarią. Po przedstawieniu problemu będę w stanie odpowiedzieć czy i w jaki sposób mogę Państwu pomóc.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami


Skontaktuj się