Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dokumentacja
Odszkodowanie za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.
30 lipca 2020
Dokumentacja medyczna

Czy pacjent ma prawo do otrzymania dokumentacji medycznej? Jaki jest termin na udostępnienie dokumentacji medycznej? Co zrobić jeżeli nie wydano nam naszej dokumentacji medycznej?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jest to jedno z podstawowych praw pacjentów.

Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić:

  1. do wglądu – pacjent może przejrzeć swoją dokumentację medyczną na miejscu i zrobić z niej notatki lub zdjęcia,
  2. poprzez wydanie wyciągu, odpisów, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – zazwyczaj pacjenci otrzymują kopię swojej dokumentacji medycznej (PAMIĘTAJ! Pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo),
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu – dotyczy to sytuacji, w których zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – jeżeli takie jest życzenie pacjenta,
  5. na informatycznym nośniku danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Powyższa kwestia została uregulowana w § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Częsta praktyka określenia w regulaminach wewnętrznych placówek udzielających świadczeń zdrowotnych terminu udostępnienia dokumentacji medycznej, np. „w terminie do 7 dni”, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Niemniej jednak, rozważenia wymaga jaki jest maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej, czyli jakie są granice czasowe pojęcia „bez zbędnej zwłoki”. Zgodnie z dominującym poglądem, w przypadku braku przepisów określających podjęcie czynności przez zakład administracyjny (np. na udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital), należy przyjąć per analogiam odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - dalej: „k.p.a.”, dotyczące załatwiania spraw przez organy administracji publicznej. Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej (jako sprawy nieskomplikowanej szczególnie), zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., powinien trwać nie dłużej niż miesiąc.

W konsekwencji należy przyjąć, że udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować możliwie jak najszybciej, ale nie dłużej niż w terminie miesiąca. Powyższe jest o tyle istotne, że często potrzeba uzyskania dokumentacji medycznej wiążę się z koniecznością dokonania diagnozy pacjenta i rozpoczęcia leczenia. W przypadku jednak, gdy dokumentacja medyczna nie zostanie nam udostępniona, możliwe jest wniesienie skargi na bezczynność szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

O tym w jaki sposób złożyć skargę i czy możesz domagać się odszkodowania za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie, dowiesz się w kolejnym wpisie. (Skarga na bezczynność podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej.)

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144, michalski@adwokatlodzkie.pl