Odszkodowanie za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.

Dokumentacja medyczna
Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.
18 maja 2020
Książki prawnicze
Skarga na nieudostępnienie dokumentacji medycznej terminie.
30 lipca 2020
Dokumentacja

Co zrobić gdy odmówiono nam wydania naszej dokumentacji medycznej lub trwa to bardzo długo? Czy można domagać się zapłaty odszkodowania za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie?

Pisałem już o tym jakie są prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz wskazałem jak należy traktować termin na udostępnienie takiej dokumentacji (Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.). W mojej ocenie, należy przyjąć, że udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować możliwie jak najszybciej, ale nie dłużej niż w terminie miesiąca.

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie zostanie udostępniona w tym terminie, możliwe jest wniesienie skargi na bezczynność szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.  Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, działania placówki medycznej w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej podlegają kontroli sądów administracyjnych, a w tym także w zakresie bezczynności w udostępnieniu tej dokumentacji. Skarga na niepodjęcie czynności w zakresie wydania dokumentacji medycznej jako czynności materialno-technicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej i nie wymaga uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W konsekwencji, w sytuacji w której szpital lub inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie udostępnia nam dokumentacji medycznej w terminie, możemy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W skardze możemy domagać się:

  1. zobowiązania szpitala do udostępnienia dokumentacji medycznej,
  2. stwierdzenia, że szpital dopuścił się bezczynności lub przewlekłości nie wydając dokumentacji medycznej w terminie – również przy jednoczesnym przyjęciu, że miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. zasądzenie od szpitala zwrotu kosztów postępowania – a gdy korzystamy z pomocy fachowego pełnomocnika, np. adwokata, to również zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dodatkowo, stosownie do treści art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: „p.p.s.a.”, w razie uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłość w udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd może zasądzić na naszą rzecz odpowiednią sumę pieniężną stanowiącą pewnego rodzaju zadośćuczynienie za okres oczekiwania na wydanie dokumentacji. Zgodnie zaś z art. 154 § 6 p.p.s.a., zasądzona kwota może wynosić nawet ok. 20.000,00 zł, bo taka jest obecnie wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Należy jednak pamiętać, że możliwość zasądzenia kwot od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ma na celu, przede wszystkim, wywarcie wpływu na zmianę polityki tego podmiotu w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. Szpital, który zwleka z wydaniem dokumentacji medycznej pacjenta powinien podjąć działania zmierzające do usprawnienia tego procesu. Jeżeli tego nie zrobi, to dopiero wtedy powinien liczyć się z konsekwencjami finansowymi. 

O tym w jaki sposób napisać skargę i jak ją złożyć, dowiesz się w kolejnym wpisie! (Skarga na nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.)

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl