Wyroki TSUE w sprawach C-520/21 (Millennium Bank) i C-287/22 (Getin Noble Bank).

TSUE
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 (Millennium Bank)
18 lutego 2023
Kredyt frankowy

W dniu 15 czerwca 2023 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa ważne wyroki, dotyczące spraw frankowych. W pierwszym, tj. C-520/21 potwierdził wcześniejsze stanowisko wyrażane przez Rzecznika Generalnego TSUE, który przekonywał, że Dyrektywa 93/13/EWG stoi na przeszkodzie, aby bank mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy (tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału). Takie roszczenia mogą natomiast przysługiwać kredytobiorcom. W drugie z orzeczeń, tj. C-287/22 Trybunał uznał, że sądy nie powinny oddalać wniosków o zabezpieczenie roszczenia, jeśli istnieje prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną. Wyroki te oznaczają dla kredytobiorców, że szansa dotarcia do frankowego El Dorado jest jeszcze większa!

Trybunał Sprawiedliwości UE przyjął, że przepisy Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:

  1. nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności, oraz

  2. stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty.

Takie rozstrzygnięcie TSUE powoduje, że frankowicze mogą przestać martwić się o to, że po wygraniu sprawy frankowej, bank będzie starał się dochodzić od nich roszczeń przewyższających kwotę udzielonego kredytu. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału jest odwrotnie. To frankowicze mają dodatkowe roszczenia za to, że przedstawiono im do zawarcia umowę zawierającą abuzywne klauzule przeliczeniowe. Więcej na ten temat pisałem we wcześniejszym wpisie: Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 (Millennium Bank).

Drugie z orzeczeń powinno zaś wprowadzić jednolitość w orzecznictwie dotyczącym udzielenia frankowiczom zabezpieczenia ich roszczeń poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty kolejnych rat kredytowych. Do tej pory nader często zdarzało się, że z zaprzestaniem płacenia rat kredytu kredytobiorcy musieli czekać aż do wydania wyroku.

Jeżeli masz jakieś pytania, jesteś stroną umowy frankowej (Frankowicze mBank S.A. ; Frankowicze Millennium Bank S.A. ; Frankowicze Raiffeisen Bank International AG. ; Frankowicze Bank BPH S.A. ; Frankowicze Deutsche Bank Polska S.A. ; Frankowicze BNP Paribas Bank Polska S.A. ; Frankowicze Santander Consumer Bank S.A. ; Frankowicze PKO BP S.A. ; Frankowicze Credit Agricole Bank Polska S.A.) i potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl